Szanowny Użytkowniku, Szanowna Użytkowniczko,

Fundacja Studio Figura jest organizacją pozarządową, której celem jest pomoc dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym w walce z chorobą
otyłości.

Realizując nasze działania zbieramy i przetwarzamy dane osobowe naszych klientów, darczyńców, pracowników, wolontariuszy w celu skutecznej realizacji naszej misji.

Chcemy zapoznać Cię z przepisami, które aktualnie obowiązują, tak aby dać Ci pełną wiedzę i poczucie bezpieczeństwa we współpracy
z Fundacją.

RODO

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).

RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na działalność mi. in. organizacji i stowarzyszeń w tym naszej Fundacji. Poza RODO w polskim porządku prawnym obowiązuje też ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), która doprecyzowuje niektóre z zasad ochrony danych osobowych. W poniższej informacji przedstawiamy skrót najważniejszych zagadnień dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, jakie będzie mieć miejsce po 25 maja 2018 r. w związku z korzystaniem z naszych usług.

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Takimi danymi są np.: imię i nazwisko, adres, telefon, identyfikator internetowy stan zdrowia, stan cywilny, sytuacja ekonomiczna, sytuacja prawna.

Administratorzy – Kto przetwarza dane?

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Studio Figura, z siedzibą przy ul. Skórzewskiej 26, 62-081 Wysogotowo, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000919677.

Po co zbieramy dane osobowe? – Podstawa i cel przetwarzania.

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania
danych. W działalności Fundacji wystąpią, co do zasady cztery z nich:

Jak przetwarzamy dane osobowe? – Zasady przetwarzania danych.

Twoje dane w Fundacji przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. Po wskazanym w w/w punkcie okresie czasu dane klienta oraz rodzica/opiekuna prawnego podlegają usunięciu z baz elektronicznych Fundacji lub zniszczeniu jeśli są w formie papierowej. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, poza sklasyfikowaniem w formie elektronicznej bazy danych.

Czy udostępniamy komuś Twoje dane – Przekazywanie danych.

Twoje dane będą mogą być przekazywane jedynie w niezbędnym zakresie innym odbiorcom: instytucjom państwowym i samorządowym
uprawnionym do ich żądania na podstawie przepisów prawa, grantodawcom, zgodnie z zapisami umowy oraz podwykonawcom w celu realizacji usługi. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia nas z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Szczególnie kontrolujemy naszych podwykonawców i zawieramy stosowne umowy w tym zakresie.

Jakie mam prawa? – Prawa osoby, której dane dotyczą lub jej opiekuna prawnego.

Zgodnie z RODO przysługują Ci określone uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas. W przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe dziecka, poniższe uprawnienia wykonuje rodzic lub opiekun prawny.

Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać.

Masz również prawo do:

Uprawnienia powyższe przysługują Ci także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora. Pamiętaj, że wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądanie ograniczenia zakresu przetwarzania danych lub ich usunięcia nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego wcześniej.

Dane osobowe dzieci

W Fundacji szczególną wagę przykładamy do dobrostanu dzieci, dlatego w ochronie ich danych osobowych także dajemy najwyższy priorytet.

Dane osobowe dzieci przetwarzamy za zgodą ich rodziców lub opiekunów prawnych, gdy dotyczy to interdyscyplinarnego poradnictwa na ich
rzecz lub w przypadkach, gdy dzieci (także za zgodą rodziców) biorą udział w wydarzeniach organizowanych przez nas samodzielnie, lub
we współpracy ze szkołami i innymi placówkami edukacyjnymi.

W takich przypadkach dane osobowe dzieci podlegają przetwarzaniu do czasu wycofania zgody, a także do momentu zaprzestania udziału
w oferowanym przez nas systemie pomocy i jednocześnie upłynięciu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Zgodnie z RODO dziecko w wieku 16 lat i więcej może samodzielnie wyrazić zgodę na przetwarzanie przez nas swoich danych osobowych
w związku z takimi usługami elektronicznymi.

Jeśli nadal mam pytania?

Pod adresem e-mail: fundacja@studiofigura.com.pl możesz zadać pytanie lub zgłosić uwagi dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień.